Ms. Anita Devi

Mr. Bijoy Kr. Baruah

Ms. Dipika Devi

Dr. Manoj Kr. Sarma

Mr. Sankar Kalita

Mr. Abani Saharia

Mrs. Jyotismita Bora

Dr. Moon Mani Devi

Mr. Makibul Hussain

Dr. Ajit Kr. Sarma

Mr. Nripen Baishya

Mrs. Hiranmoyee Medhi

Mr. Pallab Baruah

Dr. Mousumi Deka

Dr. Nripendra Deka

Mr. Mainul Haque

Mr. Ramen Chandra Lahkar

Mr. Binoy Bhushan Sarma

Mr. Prabin Kalita

Mr. Mohibul Islam

Mr. Arup Kr. Sarma

Mr. Hemchandra Sahariah

Dr. Dipti Devi

Dr. Fajlul Karim

Mr. Diganta Sarma

Mrs. Nilima Baruah

Mrs. Babita Deka

Mr. Apurba Kalita

Mr. Brindaban Sarma

Mr. Bimal Deka

Mr. Kushal Rajbongshi